Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I


Głównym przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o jest:

    - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
    - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
    - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
    - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
    - wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
    - pogrzeby i działalność pokrewna,
    - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
    - roboty związane z budową dróg i autostrad,
    - transport drogowy towarów,        
    - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.


 

W Ł A D Z E

Zgromadzenie Wspólników

Kapitał zakładowy Spółki pod firmą: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzyżu Wielkopolski objęty jest w 100% przez Gminę Krzyż Wielkopolski. Gminę Krzyż Wielkopolski na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego.

Rada Nadzorcza

    Edyta Norkowska             Przewodnicząca Rady Nadzorczej
    Chalnisia Krzakiewicz      Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
    Justyna Gapska               Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

    Mirosław Różański            Prezes Zarządu